Skúšky

 • Vykonávanie tesnostných skúšok skladovacích nádrží a potrubných rozvodov
  + vydanie protokolov o ich kvalite podľa STN 75 3415 a 65 0201,
 • Meranie hrúbky stien skladovacích nádrží a potrubných rozvodov ultrazvukovým hrúbkomerom
  + vydanie protokolov o kontrole podľa STN 75 3415,
 • Vykonanie vizuálnej kontroly
  + vydanie protokolu o kontrole podľa STN 75 3415,
 • Montáž, opravu a údržbu výdajných stojanov ADAST vrátane náhradných dielov
 • Kalibráciu výdajných stojanov
  + vydanie kalibračného osvedčenie podľa zákona č. 142/2000 Z. z.
 • Vykonanie kontroly technického stavu skladovacích kapacít
  + vydanie protokolu podľa STN 75 3415.