Ponuka služieb:


čistenie skladovacích nádrží od ropných produktov

odkaľovanie skladovacích nádrží

likvidácia ropných kalov

vykonávanie tesnostných skúšok skladovacích  nádrží  a  potrubných rozvodov + vydanie protokolov o ich kvalite podľa  STN 75 3415 a 65 0201

meranie hrúbky stien skladovacích nádrží a potrubných rozvodov ultrazvukovým hrúbkomerom + vydanie protokolov o kontrole podľa STN 75 3415

vykonanie vizuálnej kontroly + vydanie protokolu o kontrole podľa STN 75 3415

kontroly technického stavu skladovacích nádrží a ich príslušenstva + vydanie protokolu o kontrole  podľa STN 75 3415

montáž, servis a pravidelná údržba elektrických zariadení a  bleskozvodov skladovacích nádrží, príprava na vykonanie odbornej prehliadky a skúšky (revízie)

vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) elektrických zariadení a bleskozvodov + vydanie správy o odbornej prehliadke a skúške (revíznej správy) podľa  STN 33 1500 a    STN 33 2000-6-61
rekonštrukcie elektrického zariadenia starých skladovacích nádrží na základe spracovanej projektovej dokumentácie v zmysle platných STN, dodanie kompletného elektropríslušenstva

zabezpečenie a montáž signalizácie maximálneho stavu hladiny, ako aj snímače úniku ropných látok do medziplášťov nádrží, potrubných kanálov a záchytných jímok

určovanie druhov prostredia a priestorov s nebezpečenstvom výbuchu v zmysle STN 33 0300 a STN EN 60079-10 + vypracovanie    protokolu o určení prostredia

projekčná a inžinierska činnosť súvisiaca s výstavbou čerpacej stanice

zabezpečenie a montáž nových, resp. repasovaných skladovacích nádrží

litrovanie skladovacích nádrží + vydanie litrovacej tabuľky

zabezpečenie, montáž, opravu a údržbu výdajných stojanov výrobcov
ADAST a TATSUNO BENČ EUROPE a.s. vrátane dodávok náhradných
 dielov

kalibráciu výdajných stojanov + vydanie kalibračného osvedčenia v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z.