Odborná spôsobilosť:

        Na všetky ponúkané práce vlastníme potrebné technické vybavenie,  ochranné a  pracovné pomôcky. Práce vykonávame podľa vypracovaných technologických postupov v súlade s STN 75 3415, STN 65 0201, zákona o odpadoch za dodržania PO a OBP, vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z. z., ako aj zákona o metrológii č. 142/2000 Z. z..Pracovníci našej firmy sú pravidelne preškoľovaní, a sú držiteľmi platných certifikátov, registračných  osvedčení  a opráv-není, napr.: - SKÚŠANIE NETESNOSTÍ - LT/AB, 2. STUPEŃ v zmysle STN EN 473

- SKÚŠANIE NETESNOSTÍ, stupeň 2a  LT 2a  v zmysle štandardu Std-301/E/95 APC  

- Meranie hrúbok ultrazvukovými hrúbkomermi UTT  v zmysle štandardu Std-201/E/95 APC  

- Vizuálne kontroly povrchov VTP v zmysle štandardu Std-201/E/95 APC  

- ROZHODNUTIE O REGISTRÁCII - na činnosti - oprava a montáž objemových prietokových meradiel na kvapaliny okrem   vody, meracích zostáv na skvapalnené      plyny - vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Bratislava 

- OSVEDČENIE na  činnosť - Elektrotechnik  špecialista - odborné prehliadky  a odborné skúšky  el. zariadení - objekty  s nebezpečenstvom výbuchu vrátane      bleskozvodov 

- OPRÁVNENIE na činnosť - montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky el. zariadení - objekty s ne-
     bezpečenstvom výbuchu vrátane bleskozvodov