Elektrické zariadenia :

Sme držiteľmi platných certifikátov a osvedčení od:


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky; Certifikační združení pro  personál  pracovníku  NDT-APC PRAHA - BECHOVICE;  1.ZVÁRAČSKÁ a.s. Bratislava;  IP Prešova iné.


Oprava a pravidelná údržba elektrických zariadení a bleskozvodov skladovacích nádrží, príprava na vyko-  nanie odbornej prehliadky a skúšky (revízie)